پلن هاست را دقیقا منطبق با نیازتان انتخاب نمایید.

دانلود کاتالوگ

ویندوز ایران

100000 تومان

 • 30 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک
 • 100 ایمیل
 • پشتیبانی از .NET و MS SQL
خرید کنید

ویندوز هلند

1000000 تومان

 •  100 گیگ فضای هاست
 • 10000 گیگ ترافیک
 • سرعت نامحدود
 • IP نامحدود
خرید کنید

لینوکس ایران

1000000 تومان

 • 100 گیگا بایت فضا
 • 1000 گیگا بایت ترافیک
 • ایمیل نامحدود
 • زبان MYSQL, PHP , Perl
خرید کنید

لینوکس هلند

1000000 تومان

 • 100 گیگا بایت فضا
 • 10000 گیگابایت ترافیک
 • ایمیل نامحدود
 • پشتیبانی از PHPو MYSQL
خرید کنید