لینوکس هلند
Bronze
قیمت : 1,000,000  ریال
لینوکس ایران
Silver
قیمت : 1,000,000  ریال
ویندوز هلند
Gold
قیمت : 1,000,000  ریال
ویندوز ایران
Platinum
قیمت : 100,000  ریال