ویندوز ایران

قیمت : 100,000  ریال

  • 30 گیگابایت فضا
  • 100 گیگابایت ترافیک
  • 100 ایمیل
  • پشتیبانی از .NET و MS SQL